Chức năng, nhiệm vụ

10/5/2021 8:46:44 AM

Chức năng, nhiệm vụ

 

Chức năng, nhiệm vụ

 

         1. Chức năng:

 

        Tham mưu cho Ban giám hiệu trong công tác tổ chức triển khai, quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học có yêu tố nước ngoài.

 

         2. Nhiệm vụ:

 

         1. Khai thác, tìm kiếm thông tin về hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài

 

         2. Xây dựng kế hoạch HTQT của Nhà trường và triển khai thực hiện

 

       3. Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến làm việc tại trường.

 

        4. Chịu trách nhiệm quản lý và trực tiếp xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài.

 

         5. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tiếp nhận, quản lý giáo viên và sinh viên nước ngoài đang công tác và học tập tại Trường.

 

         6. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường.

 

         7. Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và trường đại học quốc tế; có kế hoạch theo dõi các văn bản kí kết.

 

       8. Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị trong trường phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài. Có trách nhiệm quản lý, theo dõi, giám sát các hoạt động quan hệ hợp tác quốc tế của các đơn vị trong trường.

 

         9. Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá kết quả việc thực hiện các hoạt động hợp tác đã được ký kết. Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác đối ngoại; các tài liệu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

        10. Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ.

 

        11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Tin liên quan